Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10), Pravilnika o planu zaštite
od požara (N.N. br. 51/12) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za
Općinu Zadvarje i Općinu Šestanovac br. 75509 – 21 PUZOP, na sjednici Općinskog vijeća
Općine Zadvarje održanoj dana  31.03.2021.  prihvaćen je plan zaštite od požara za Općinu Zadvarje.

Plan zaštite od požara dostupan je OVDJE.

Comments are closed.

Close Search Window